• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืชด้วยเทคนิคการวัดการสังเคราะห์แสงและอัตราแลกเปลี่ยนแก๊ส (Photosynthesis and gas exchange analysis)"

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืชด้วยเทคนิคการวัดการสังเคราะห์แสงและอัตราแลกเปลี่ยนแก๊ส (Photosynthesis and gas exchange analysis)"

ภายใต้กิจกรรมที่ 7 ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

prอบรมวนท 14 ธ.ค. 66