• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรี่อง กระบวนการศึกษาพฤกษเคมี และการใช้ประโยชน์จากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรี่อง กระบวนการศึกษาพฤกษเคมี และการใช้ประโยชน์จากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกระบวนการศึกษาพฤกษะเคมีและการใช้ประโยชน์จากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 ถึง 16.00 น

ณ ห้องประชุมนนทรีศรีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Prof Vienna 20231