สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างความผูกพันในชั้นเรียน (Active learning: Engaging students in the classroom)

PR Active

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างความผูกพันในชั้นเรียน  (Active learning: Engaging students in the classroom) ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง 503 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 โดยมีกิจกรรม Workshop อาจารย์ที่สนใจ และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาบูรณาการ 

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://kasets.art/INoodh 
**รับจำนวนจำกัด 70 ท่าน เท่านั้น**