• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “Business Model Canvas Reinvention for Curriculum Design & Development : ออกแบบหรือปรับหลักสูตรให้ใหม่อยู่เสมอเพื่อเพิ่มคุณค่าของหลักสูตรให้มีความโดดเด่น”

โครงการฝึกอบรม หัวข้อ “Business Model Canvas Reinvention for Curriculum Design & Development : ออกแบบหรือปรับหลักสูตรให้ใหม่อยู่เสมอเพื่อเพิ่มคุณค่าของหลักสูตรให้มีความโดดเด่น”

 BUSINE 1

 ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาเขตกำแพงแสน มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรโดยประยุกต์ใช้ Business Model Canvas ในการพิจารณากำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างมูลค่าให้แก่หลักสูตร ตลอดจนการสร้างหลักสูตรให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน

       ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://kasets.art/S7i3YL ภายในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (รับจำนวนจำกัด เพียง 70 ท่านเท่านั้น)

        - กำหนดจัดกิจกรรม :   วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

        - กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก พร้อมนี้ ได้แนบแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์มาประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วยแล้ว