ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงในจีโนมเพื่อพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล"

 สมมนา2

ศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรสมัยใหม่สำหรับผลผลิตการเกษตรมูลค่าสูง โดย ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงในจีโนมเพื่อพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล" วันจันทร์ที่ 6 - วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม https://sites.google.com/ku.th/hub-ag-gwas-cmu/home