โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารย์ มก. ประจำปี 2566

 pr โครงการประชมสมมนา1200 500

เข้าร่วมประชุมสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings
14 กันยายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น.
รายละเอียดและลงทะเบียนผ่านเว็บไซค์ ได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/66ethics