• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน เรื่อง "การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ"

โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน เรื่อง "การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ"

pr6410 b

โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเพื่อตอบสนองผู้เรียนในยุคดิจิทัล สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง "การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ" 

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 
(รูปแบบออนไลน์) ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยถ่ายทอดและควบคุมระบบจากห้องประชุมแคทลียา ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก สำนักบริหารการศึกษา
 
ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เท่านั้น 
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/bav2vbDHAARJmrhV9