• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงในจีโนมเพื่อพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงในจีโนมเพื่อพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล"

 2023 08 04 11 13

วันจันทร์ที่ 11 - วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ดำเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://cab.kps.ku.ac.th/ACT/id.php?ID=343