ขอเชิญ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและผู้สนใจ อบรมเรื่อง "เพิ่มข้าว เพิ่มผลผลิตข้าวไทย"

S 21397840

ขอเชิญ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและผู้สนใจ
อบรมเรื่อง "เพิ่มข้าว เพิ่มผลผลิตข้าวไทย"
--------------------------
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566
ณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จ.สุพรรณบุรี
--------------------------
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
- ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
- คุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา
- คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ
ดำเนินรายการ โดย ผศ.อดิศักดิ์: บ้วนกียาพันธุ์
--------------------------
ลงทะเบียนเข้าร่วม ในระบบออนไลน์
ภายในวันที่ 17 ก.ค. 2566
(จำกัด 500 ที่นั่ง เท่านั้น)