ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Practical bioinformatics skills for plant and animal whole genome sequencing data"

497411 b

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ณ ห้อง A-106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://me-qr.com/zdcKj2he