• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • การบรรยายพิเศษในการสัมมนาและประชุมวิชาการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชง กัญชาตามมาตรฐาน อ.ย." และ "อนาคตประเทศไทย 2585"

การบรรยายพิเศษในการสัมมนาและประชุมวิชาการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชง กัญชาตามมาตรฐาน อ.ย." และ "อนาคตประเทศไทย 2585"

 pr บรรยายพเศษ ประชมวชาการ 500 333px