• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ “Cluster วิจัยด้านอาหาร เกษตรและสุขภาพ”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ “Cluster วิจัยด้านอาหาร เกษตรและสุขภาพ”

 1 2 8 65 1200x500