• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวนิสิต
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ทุนส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ทุนส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

Open T

Link รายชื่อ : https://o365ku-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/praew_k_live_ku_th/Ed9gIFHKCj5GsnsyDgkRRDQBywt2G-lYR0N0q23QEyIG_Q?e=taU8dn 

สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องนนทรี กองบริหารกิจการนิสิต