แจ้งผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2567

ผอนผน พ.ศ.2567 เกด 2546 0

นิสิตชายที่ยังไม่เคยผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ หรือ นักศึกษาวิชาทหารที่ยังไม่สำเร็จชั้นปีที่ 3

สามารถส่งเอกสารผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ. 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566 ณ กองบริหารกิจการนิสิต ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 
เอกสารประกอบการผ่อนผันฯ 
 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  **กรณีไม่มีบัตรนิสิต สามารถใช้บัตรนิสิตจาก Application ได้
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนา สด.9 จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  **ถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ลงในกระดาษ A4 1 แผ่น
5. สำเนา สด.35 จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. แบบคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) จำนวน 1 ฉบับ
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Inbox หรือ โทร. 096-809-6932