ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

นศท 66

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2566
เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (สวมเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับผู้สมัครชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3)
3. หนังสืรับรองการจบนักศึกษาวิชาทหาร
ติดต่อขอรับใบสมัคร (แบบ รด.2) ได้ที่กองบริหารกิจการนิสิต
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุณสมพร โทร. 096 809 6932