ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2566

ทนสวนกลาง 2566

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทุกชั้นปี
2. มีความขยันหมั่นเพียร และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาอื่น
5. บิดามารดามีฐานะยากจน และมีบุตรในอุปการะหลายคน
6. นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องทำงานที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ดำเนินการ จำนวน 60 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
2. สำเนาทะเบีนนบ้านที่แสดงงจำนวนบุตรร่วมบิดามารดา
3. นิสิตชั้นปีที่ 1 ให้ใช้ระเบียนสะสม (รบ.) ถ่ายสำเนา ส่วนนิสิตชั้นปีอื่นใช้ใบรายงานการเรียน (Transcript)
4. คำรับรองอาจารย์ที่ปรึกษาตามแบบฟอร์มใบสมัคร
5. หลักฐานการรับรองแสดงอาชีพและรายได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามแบบ แนบพร้อมสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้
6. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงสถานะครอบครัวในปัจจุบัน เช่น ใบมรณบัตร ใบหย่า เอกสารการเป็นหนี้หรือการกู้ยืมเงินนอกระบบ เป็นต้น
Download รายละเอียดทุนการศึกษาและใบสมัครได้ทาง Link : https://drive.google.com/drive/folders/1mi48dXto7i-zqOW3GzUgCTnSlZdI9t0a 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณณัฐกมล กองบริหารกิจการนิสิต โทร. 096 809 6932