ระบบขอคืนเงิน (Refund System) สำหรับการขอคืนเงินภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

Turquoise Blue Shoes Realistic Product Promotion Banner 1200x500

       ตามที่ กองบริหารการศึกษาได้พัฒนาระบบขอคืนเงิน (Refund System) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสามารถยื่นความประสงค์ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน นั้น

       ในการนี้ กองบริหารการศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ระบบขอคืนเงิน (Refund System) ซึ่งเป็นช่องทางการยื่นผลขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยนิสิตสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://esd.kps.ku.ac.th/refund/ ทั้งนี้ ระบบฯ นี้ รองรับการขอคืนเงินภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

คำแนะนำ สำหรับการขอคืนเงินภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

  1. คลิกอ่านหัวข้อ การคืนเงินภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 เพื่อดูว่าสามารถขอคืนเงินประเภทใดได้บ้าง
  2. ขอให้นิสิตจัดเตรียมรูปถ่ายหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ต้องเป็นชื่อนิสิต) เพื่อบันทึกในระบบ
  3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอคืนงินตามที่ได้แจ้งไว้ (เป็นรูปถ่ายได้)