โครงการอบรมสัมมนา "รวมพลังสร้างเสริมและพัฒนาบัณฑิตศึกษา มก. (Empowering KU Graduate Connect)"

DSC01208

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา "รวมพลังสร้างเสริมและพัฒนาบัณฑิตศึกษา มก. (Empowering KU Graduate Connect)" ซึ่งจัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ช่วยให้บุคลากรส่วนต่างๆ ได้พบปะเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธภาพของหลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เสริมสร้างความแข็งเเกร่งของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไปในระดับสากล ณ อาคารการเรียนรวม 4 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์