รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 66 รอบขยายเวลา สาขาวิชาแอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว

 AT

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 034-355-258 ต่อ 111
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ss.kps.ku.ac.th/blog-thumb-2/admission-grad2-at