ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
- ทุนส่วนกลาง ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
- ทุนอุดหนุนการศึกษา
+ กองทุน "ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ภวัล-นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์ (2551)
+ กองทุน "วิศวกรรมโยธาภาคพิเศษ (2) กพส. (2551)"