• Home
  • ข่าว
  • ข่าวสมัครงาน
  • สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป