• Home
  • ข่าว
  • การฝึกอบรม/สัมมนาฯ
  • เปิดรับสมัครอบรม สำหรับนิสิต ฟรี ! รับจำนวนจำกัด โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566

เปิดรับสมัครอบรม สำหรับนิสิต ฟรี ! รับจำนวนจำกัด โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566