วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

 • 09.00 – 16.00 น.

  สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ด้วย โปรแกรม ADANCO สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณที่น่าเชื่อถือ”
  โดย ผศ.ดร.ธีทัต ตรีศิริโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรม ทางสถิติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุร

  คณะอุตสาหกรรมบริการอาคารนิวัติเรืองพานิช ห้อง P501
 • 13.00 - 16.00 น.

  เสวนาวิชาการเรื่อง “ การเลี้ยงโคเนื้อแบบเครือข่ายมีความมั่นใจ เรื่องการตลาด”
  โดยภาควิชาสัตวบาลร่วมกับสหกรณ์เครือ ข่ายโคเนื้อ จำกัด

  อาคาร ศร.4 ห้อง 201

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565

 • 08.30 - 16.00 น.

  สัมมนาวิชาการ ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสุกร ปีที่ 21 วิทยากรโดย ทีมวิชาการหมอหมูเกษตรศาสตร์

  อาคารศร. 4 ห้อง 102
 • 08.30 - 12.00 น.

  สัมมนาวิชาการ ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีที่ 13
  วิทยากรโดย ทีมวิชาการสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  อาคารศร. 4 ห้อง 104
 • 09.00 - 16.00 น.

  สัมมนาวิชาการ“การเขียนบทความให้ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ ในวารสารมาตรฐานคุณภาพ”
  โดย อ.ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอบทความวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  คณะอุตสาหกรรม บริการอาคารนิวัติ เรืองพานิช ห้องเธียเตอร์ 310
 • 12.30 - 16.00 น.

  สัมมนาวิชาการ ทันโรคทันเหตุการณ์กับการเลี้ยงสัตว์ปีก ปีที่ 13
  วิทยากรโดย ทีมวิชาการสัตว์ปีก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  อาคาร ศร.4 ห้อง104

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565

 • 08.30 - 16.30 น.

  สัมมนาวิชาการ เรื่อง "อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้าน สังคมและพฤติกรรมศาสตร์"
  โดย รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  คณะอุตสาหกรรมบริการอาคาร นิวัติ เรืองพานิช ห้องเรียเตอร์ 310
 • 09.30 - 16.00 น.

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สมัยใหม่"

  อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565

 • 09.00 - 12.00 น.

  พิธีเปิดการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 และการบรรยายพิเศษ
  หัวข้อ "การผลิตผลิตภัณฑ์จากกัญชงกัญชาตามาตรฐาน อย."
  โดย ผศ.ดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  หัวข้อ"อนาคต ประเทศไทย 2585"
  โดย รศ. ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะภาควิชา การวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  อาคารศร. 4 ห้อง 101
 • 08.30 - 12.00 น.

  เสวนาวิชาการ "วิกฤติราคาอาหารสัตว์น้ำ และแนวทางการใช้ โปรตีนทางเลือกจากหนอนแมลงวันลาย"
  โดย ดร.นรรัช ประชุม, คุณนัฐพล กิติไพศาลนนท์ และรศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที 

  อาคารศร. 3 ห้อง 304
 • 08.30 - 16.30 น.

  สัมมนาวิชาการ เรื่อง "จากผลงานวิชาการต่อยอดธุรกิจ-สู่เป้า หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: รู้ทันการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ"
  โดย คุณเบริด์ สแกนหุ้น ในหัวข้อ"Mind set"การลงทุนในตลาด ทุนในสถานการณ์ปัจจุบัน 2565-2566 ผู้เชี่ยวชาญด้านการลง ทุ่นในตลาดทุน
  และหัวข้อ "เบื้องหลังการสร้างสรรค์แบรนด์ เครื่องสำอางค์และอาหารเสริม"
  โดย ดร.กุลภัทร กมล ผู้เชี่ยว ชาญด้านการสร้างแบรนด์ คณะอุตสาหกรรมบริการอาคารนิวัติ เรืองพานิช

  ห้องเรียเตอร์ 310
 • 12.30 เป็นต้นไป

  ประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา หัวข้อ "การประยุกต์ใช้ Ultrasound Image ในการประเมินและ ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ"

  อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • 13.00 - 16.00 น.

  เสวนาวิชาการเรื่อง "Think Globally, Innovate Locally"
  โดย คุณวิทูร สุริยวนากุล ผู้ก่อตั้งบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด ดร.วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโส Data Innovation บริษัท อินฟินิรัส บาย กรุงไทย จํากัด

  อาคารศร. 4 ห้อง 102
 • 13.00 - 16.30 น.

  สัมมนาวิชาการ เรื่อง "งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์"

  อาคารศร. 4 ห้อง 103
 • 13.30 - 15.30 u.

  เสวนาวิชาการ เรื่อง “โปรตีนทางเลือก เพื่อสุขภาวะคนไทย
  โดย รศ.ดร.ประกิจ สมท่า ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ตัวแทนนักปรับปรุงพันธุ์พืช, คุณธนาภูมิ ม่วงเอี่ยมผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ บริคเก็ต จํากัด คณะกรรมการ ธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต หอการค้าไทย สภา หอการค้าแห่งประเทศไทย, ดร. นฤมล ศรีสุมะผู้อํานวยการฝ่าย วิจัยและพัฒนา บริษัทไทวา จํากัด (มหาชน)

  อาคารศร. 4 ห้อง 104

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

 • 08.30 - 12.00 น.

  เสวนาวิชาการ “วิกฤตวัตถุดิบอาหาร: 108 ปัญหากระทบ สุขภาพสัตว์

  อาคารศรี, 4 ห้อง 101
 • 08.30 - 16.00 น.

  ประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์

  อาคารศร. 4 ห้อง 4-305,4-306,4-307,4-308
 • 09.00 - 12.00 น.

  เสวนาวิชาการ “การบริหารจัดการศึกษาในยุคโลกพลิกผัน (VUCA World) สร้างโอกาสหรือความเหลื่อมล้ำ
  โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา, รศ.นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี, ผู้ดำเนินการเสวนา ผศ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม

  ห้องสัมมนาอาคารปฏิบัติการ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 09.00 - 09.45 น.

  สัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีการผลิตไมโครกรีนในระบบ plant factory เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ”
  โดย รศ.ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี (วิทยาการ หลังการเก็บเกี่ยว) คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร

  ศร. 4 ห้อง 201
 • 09.00 - 12.00 น.

  สัมมนาวิชาการ “เขียว : เหนี่ยว : ทรัพย์...นวัตกรรมเกษตร สีเขียวเพื่อยกระดับรายได้สู่ความยั่งยืน
  โดย คุณอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 จังหวัดราชบุรี, คุณนวลลออ เทอดเกียรติกุล ผู้ก่อตั้ง บริษัท อะโรแมติก ฟาร์ม จำกัด (Aromatic Farm), คุณธีรพจน์ เมฆเอี่ยมนภา ผู้ก่อตั้ง ธุรกิจ เคี้ยวเขียว Green Cartering, ผู้ดำเนินการเสวนา : อาจารย์ ดร.สุเมธ ชัยไธสง ภาควิชาส่งเสริม และนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  อาคารศร. 4 ห้อง 103
 • 10.30 - 12.00 น

  การบรรยายหัวข้อ คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับครู ในยุค VUCA World (ออนไลน์)
  โดย รศ.นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาต

  ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • 13.00 - 15.00 น.

  สัมมนาวิชาการ “Hatchery Technologies: Past Present and Future

  อาคารศร. 4 ห้อง 101
 • 13.00 - 16.30 น.

  การนำเสนอผลงานทางวิชาการ สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  อาคารศร. 4 ห้อง 601-605

งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25
เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2565


© Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน