โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 52

รุ่นที่ 52 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 (3 วัน)

รายละเอียดดังแนบ