ประกาศให้นิสิตซึ่งพักอาศัยในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ดำเนินการแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านหอพักนิสิต

     ประกาศให้นิสิตซึ่งพักอาศัยในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ดำเนินการแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านหอพักนิสิต ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.) หากไม่ดำเนินการแจ้งตามวันและเวลาดังกล่าว นิสิตต้องดำเนินการแจ้งย้ายด้วยตนเอง ณ ที่ทำการอำเภอกำแพงแสนหริอแจ้งย้ายปปลายทาง

นิสิตที่ดำเนินการแจ้งย้ายไว้แล้ว ให้นิสิตมารับใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ทร.6) ได้ ณ หน่วยหอพักนิสิต ระหว่างวันที่ 1-8 มีนาคม 2562

623154100163