กิจกรรมการประกวดแผนการตลาด "เลี้ยวผิด ชีวิตเปลี่ยน"

S 9887760

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 - 18.00 น. นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และปลูกฝังวินัยจราจรเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาการ อันเนื่องมาจากได้ผ่านการเข้ารอบ 10 ทีม สุดท้ายระดับประเทศ จากโครงการ "Campus Challenge โดยโตโยต้าถนนสีขาว" โดยได้จัดกิจกรรมบริเวณอาคารงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ฝั่งร้านค้าสะดวกซื้อ Seven Eleven) 

ข่าว/ภาพโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์