โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Tokyo ๑๘๐๕๑๐ 0014

ผศ.ดร.นรุณ  วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณาจารย์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปเข้าร่วมฟังบรรยาย ฝึกปฏิบัติการในห้องแล็ปทางวิทยาศาสตร์ และนำเสนอผลงานการวิจัย เพื่อพัฒนานักวิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่ เน้นจุดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร และอาหาร ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2561 ทั้งในและต่างประเทศ ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น