นิสิตวิศวกรรมอาหาร คว้า 3 รางวัล ระหว่างการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (FENETT'2018)

30742468 2169347703080685 2834407862485123072 o

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (FENETT'2018) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยทางด้านวิศวกรรมอาหาร ประกอบด้วย 5 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการตัดสินผลงานของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมการอาหารได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล ดังนี้

1) รางวัลชนะเลิศ การเสนอผลงานภาคบรรยาย (ระดับชาติ) เรื่อง เครื่องวิเคราะห์ค่า C.C.S. ของอ้อยแบบพกพาด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้ โดย นางสาวลลิตา ออมสิน นิสิตบัณฑิตศึกษา นายวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย นางสาวรัชดาภรณ์ หนูทัศน์ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ อาจารย์ที่ปรึกษา

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเสนอผลงานภาคบรรยาย (ระดับปริญญาตรี) เรื่อง เครื่องพาสเจอไรซ์น้ำมะพร้าวแบบโอห์มมิคชนิดต่อเนื่อง โดย นางสาวปัทมา ชูเงิน นางสาวณัฐวดี ชวนประกอบ นายศิรสิทธิ์ มหัธนันท์ ผศ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล อาจารย์ที่ปรึกษา

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (ระดับปริญญาตรี) เรื่อง โปรแกรมเก็บบันทึกข้อมูลอุณหภูมิด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ โดย นางสาวชลธิชา แป้นทอง นางสาวชุติมณฑน์ กิติรัตน์ นางสาวไอลดา ภูเม็ด อ.โสฬส จิวานุวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา