• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ฝึกอบรม / สัมมนาฯ
  • โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้