ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดอบรม “ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า”

fertilizer18

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดอบรม “ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า”

วันที่ 13 –15 พฤษภาคม 2563

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจประกอบการผลิตปุ๋ยเพื่อการค้าได้ทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.โรงงาน

     2.เพื่อให้ผู้ผลิตมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพมีความแตกต่างกันอย่างไรตาม พรบ.ปุ๋ย (ฉบับที่ 2)

     3.เพื่อให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้วัสดุอินทรีย์ในการผลิต สมบัติ ประโยชน์ และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย ชีวภาพอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการ 4.เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแนะนําการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพที่ถูกต้องแก่เกษตรกรผู้ซื้อ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม ผู้ผลิตและจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 20 คน

ระยะเวลาการอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 13–15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สถานที่ฝากอบรม ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนอ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

วิธีการฝากอบรม การบรรยายสาธิตและศึกษาดูงานโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์

การลงทะเบียนและสมัครเข้ารับการฝากอบรม ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,900 บาท ค่าใช้จ่ายนี้ รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง

Attachments:
Download this file (fertilizer18-form.pdf)ใบสมัคร22 Downloads
Download this file (fertilizer18-schedule.pdf)ตารางอบรม41 Downloads
Download this file (fertilizer18.jpg)คิวอาร์โค้ด19 Downloads
Download this file (fertilizer18.pdf)โครงการ32 Downloads