สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคต้นปีการศึกษา พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับคณะจะให้การสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย มอบเงินสนับสนุนแก่นิสิตเพื่อใช้ในการซื้อ Internet Package เป็นจำนวน 400 บาทต่อคน โดย

นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่เรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสนสามารถรับเงินได้ที่ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ***สำหรับนิสิตที่เรียนออนไลน์ สามารถรับเงินได้ที่ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ทุกคณะ*** โดยเตรียมหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือหมดอายุไม่เกิน 60 วันพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีกำหนดการดังนี้

 • วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
  • - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
  • - คณะเกษตร กำแพงแสน
  • - คณะประมง
  • - คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • - คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • - คณะสิ่งแวดล้อม

นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและนิสิตบัณฑิตศึกษาที่สังกัดวิทยาเขตกำแพงแสนทุกท่าน ลงทะเบียนโดยกรอกแบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนให้แก่นิสิตเพื่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ที่ https://forms.gle/dYJvDX6mwcMWMgLy7 หรือ scan qrcode ด้านล่าง (ต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้งานเครือข่าย ku google เท่านั้น) ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคาดว่าจะสามารถโอนเงินให้นิสิตได้ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (กรณีที่ข้อมูลและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง)