การรับสมัครนิสิตเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิต ตึก 1-31 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

d 63 b

Download ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง การรับสมัครหอพักนิสิต ตึก 1-31 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานหอพักนิสิต กองบริหารกิจการนิสิต โทร.0-3435-1575 หรือ Facebook "กองบริหารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน"

https://itservice.kps.ku.ac.th/dorm-booking/