• หน้าแรก
 • ข่าว
 • ข่าวนิสิต
 • ประกาศให้นิสิตชั้นปีที่ 1 แจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านของหอพักนิสิตและให้นิสิตที่จบการศึกษาย้ายที่อยู่จากทะเบียนบ้านของหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ประกาศให้นิสิตชั้นปีที่ 1 แจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านของหอพักนิสิตและให้นิสิตที่จบการศึกษาย้ายที่อยู่จากทะเบียนบ้านของหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 
 ad177941031 b e
 1. กรณีนิสิตชั้นปีที่ 1 มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้ดำเนินการในระบบ e-studentloan ให้เรียบร้อยก่อนทำการย้ายทะเบียนบ้านเข้าหอพักนิสิต
 2. ขั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้าน
  • ให้เจ้าบ้านแจ้งย้ายออกต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอภูมิลำเนาเดิม
   • เอกสารประกอบการแจ้งย้ายออก ได้แก่ บัตรประชาชนเจ้าบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน
  • กรณีเจ้าบ้านไม่ามารถดำเนินการได้ ให้เจ้าบ้านทำหนังสือมอบอำนาจผู้อื่นดำเนินการแทน
  • ให้แจ้งย้ายเข้าบ้านเลขที่ 2 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 * ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถดำเนินการแจ้งย้ายปลายทางให้ได้
 3. ให้นิสิตนำใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ทร.6 ตอนที่ 1 และตอนที่ 2) มอบให้แก่เจ้าหน้าที่หอพัก ในวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณหน้าตึกพัก
 4. ให้นิสิตหอพักชั้นปีที่ 1 เข้าพักอาศัยในหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีกำหนด 1 ปี หลังจากครบกำหนดแล้ว จึงสามารถย้ายออกไปอยู่หอพักภายนอกหรือบ้านพักภายนอกมหาวิทยาลัยได้
 5. ให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ดำเนินการย้ายออกจากทะเบียนบ้านหอพักนิสิต โดยให้นิสิตและเจ้าบ้านดำเนินการแจ้งย้ายปลายทาง ณ ที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาเดิมของนิสิต 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานหอพักนิสิต กองบริหารกิจการนิสิต (วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.) โทร. 0-3435-1575 หรือ Facebook "กองบริหารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน"