มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมแสดงพลัง KU-nity

S 3334250

เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นั้น ประกอบกับการครบรอบ 5 ปี ของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา
.
โอกาสนี้ พวกเราชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคน จะได้ร่วมมือกัน สมัครสมาน สามัคคี ร่วมขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
.
ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ทุกคณะ ทุกส่วนงาน พร้อมใจร่วมกันทำสัญลักษณ์ KU-nity เพื่อแสดงถึงความรู้รักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และร่วมสืบสานพระราชปณิธานสู่ความผาสุกและมั่นคงสืบไป
.
จึงขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ทุกคณะ ทุกส่วนงาน แสดงพลังทำสัญลักษณ์มือ KU-nity และสื่อสารให้กับประชาคมทั่วไปได้รับรู้ ถึงพลังของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยการ ติด แฮชแท็ก(Hashtag) #KUnity ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ ต่อไป
.
คำอธิบาย สัญลักษณ์มือ
ทำมือ OK สองมือ มาคล้องกัน หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความรัก ความสามัคคี ของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Unity)

นิ้วกลาง ชนกันเป็นรูปสามเหลี่ยม หมายถึง พวกเรามีบ้านหลังเดียวกัน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดวางสัญลักษณ์มือไว้ที่ตำแหน่ง ตรงใจ หมายถึง ชาวเกษตรศาสตร์มีใจเป็นหนึ่งเดียว ที่จะสร้างสรรค์งานเพื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#KUnity
#เกษตรศาสตร์
#วิทยาเขตกำแพงแสน
#ปี2563