ม.เกษตร กพส. ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านศีล 5 ณ หมู่บ้านปลักไม้ลาย

IMG 9799

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ร่วมถวายต้อนรับคณะผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 14 พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ ของหมู่บ้านปลักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พระเถรานุเถระ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม นักเรียน และประชาชน ถวายการต้อนรับ สำหรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้กำลังใจ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการฯ ซึ่งได้ชื่นชมทุกฝ่ายที่ได้เห็นคุณค่าของศีล 5 อย่างแท้จริง อันจะเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันให้ทุกคนดำเนินชีวิตในทางที่ดีงาม

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์