มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.เข้าร่วม โครงการจังหวัดพบประชาชน จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3

23prr 04

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้นำหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมงานกับจังหวัดนครปฐม  ตามโครงการจังหวัดพบประชาชน  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ประจำปี 2563   ครั้งที่  3  ได้แก่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรบ กำแพงแสน นำหนังสือ เอกสาร ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ไปแจกและประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน    

สำนักหอสมุดกำแพงแสน นำหนังสือความรู้ต่างๆ ไปแจกฟรี และประชาสัมพันธ์ในการให้บริการด้านต่างๆ คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากงานวิจัยไปจัดแสดง และ นำปุ๋ยหมักจากมูลแพะ  ปุ๋ยน้ำหมักจากมูลสุกร ไปแจกแก่ประชาชน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน นำ เมล็ดพันธุ์ผัก ไปแจกกับผู้ที่สนใจ ได้แก่ เมล็ดพริกมันดำ พริกขี้หนู ถั่วพู โหระพา กะเพรา ฟักเขียว  มะเขือเทศพันธุ์เชอรี่และพันธุ์สีดา โดยมี นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีและเปิดงาน ณ วัดแค  ตำบลวัดแค  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม ซึ่งการไปร่วงงานในครั้งนี้ มีประชาชน และหน่วยงานราชการต่างๆเข้ามาเยี่ยมชมบูทของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในครั้งนี้ประมาณ 200 คน