ม.เกษตร กพส. มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนิสิตผู้เสียชีวิตของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

IMG 9418

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนิสิตผู้เสียชีวิต (นางสาววริศรา สำลี นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี) เสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลสมุครสาคร ซึ่งทางกองทุนสวัสดิการ มก.กพส.ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวนิสิตผู้เสียชีวิตจำนวน 100,000 บาท ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน อาคารชูชาติ กำภู

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์