แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการผ่อนคลายการลดแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

IMG 9390

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมชมมาตรการผ่อนคลายการลดแพร่ระบาดไวรัวโควิด-19 ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับการเปิดภาคเรียนวันแรก โดยทางมหาวิทยาลัยฯได้มีรูปแบบการเรียนการสอนเป็น "รูปแบบออนไลน์" ผ่านระบบ eduFarm ซึ่งเป็น App ของมหาวิทยาลัยฯและสามารถใช้ App อื่นๆ เช่น Cisco Webex, Google Classroom เป็นต้น สำหรับแนวทางการปฏิบัติในการจัดห้องเรียนตามมาตรการมีดังนี้

  1. คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องเรียน อาคารศูนย์เรียนรวม
  2. ต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
  3. จุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
  4. มีการ check-in และ check-out นิสิตที่เข้าเรียนทุกครั้ง
  5. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมใดๆ ที่มีการสัมผัสร่วมกัน ให้มีการเว้นระยะห่างมากกว่า 1 เมตร "Physical Distancing"
  6. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้งานร่วมกันทุกครั้ง

***นิสิตทุกชั้นปีโปรดปฏิบัติตามดังคลิปวีดีโอนี้: 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา  วนิชกุลพิทักษ์