ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วม ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 – 10.30 น.

check up b

ลงทะเบียนได้ที่ : www.shorturl.at/ozRW2