• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากร มก.กพส. ร่วมระดมความคิดเห็นในการกำหนดกรอบการวิจัย ตัวชี้วัด งบประมาณของโครงการ

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากร มก.กพส. ร่วมระดมความคิดเห็นในการกำหนดกรอบการวิจัย ตัวชี้วัด งบประมาณของโครงการ

 01on web ku 100663 1200x500