• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • คณะเกษตร กำแพงแสน ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน "วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ" JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND MANAGEMENT

คณะเกษตร กำแพงแสน ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน "วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ" JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND MANAGEMENT

011

รายละเอียดเพิ่มเติม http://agri.kps.ku.ac.th/agrijasm/