• หน้าแรก
  • ข่าว
  • สมัครงาน
  • สำนักหอสมุด กำแพงแสน รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สำนักหอสมุด กำแพงแสน รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารและธุรการ อาคาร ๒ ชั้น ๑
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://www.lib.kps.ku.ac.th/