ม.เกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2

IMG 5173

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  รัตนทับทิมทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้แทนประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ภูมิภาคตะวันตก) กล่าวเปิดงานประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ภูมิภาคตะวันตก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนีย์  สุขชาวนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวรายงานการประชุม และ ดร.ณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับสถาบันเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตกและผู้เข้าร่วมงาน โดยช่วงเวลา 09.30 - 12.00 น. เริ่มการแสดงเปิดงาน  “การแสดงพื้นบ้านจังหวัดกาญจนบุรี” มีการบรรยายปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และตั้งแต่ช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น. เป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์