• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เรื่อง หยุดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เรื่อง หยุดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

PM 2.5 n