โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (โครงการ วมว.มก.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตฯ กำแพงแสน

IMG 5117 2

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โครงการ วมว.มก) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณชพงศ์ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์