ประกาศผลการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบกิจการร้านค้า บริเวณข้างงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ