ม.เกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะทำงานพัฒนาสถาบันการเรียนรู้มิตรผลฯ (Mitr Phol Modern Farming Academy) เยี่ยมชมการเรียนและฝึกอบรมด้านพืชไร่

IMG 37

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต้อนรับคณะทำงานพัฒนาสถาบันการเรียนรู้มิตรผลเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ (Mitr Phol Modern Farming Academy) เยี่ยมชมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านพืชไร่ คณะเกษตร กำแพงแสน และเยี่ยมชมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการเกษตร ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์