รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมโครงการสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7

DSC 6168

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่สำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้กำหนดจัดฝึกอบรมแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ ห้องหงษ์เหิร สวนแสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ข่าว/ภาพ โดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์