• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าววิทยาเขต
  • ม.เกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 1(26)/2562

ม.เกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 1(26)/2562

2108341

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 1(26)/2562  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ แจ้งจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการร่วมกำหนดแนวทางการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพครั้งต่อไป 

ลงข่าวโดย: นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์