ประกาศปิดปรับปรุงถนนสายที่ 7 บริเวณหน้าอาคารศูนย์เรียนรวม 3 ถึงวันที่ 18 ม.ค. 2562

โดยสัญญาจ้าง เริ่มทำงานวันที่ 28 ธันวาคม2561
แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ตามสัญญาเลขที่ กพส.6/2562